Text alignment

LARS JOHAN MATERSTVEDT, Ph.D. (dr.art.)
Professor of Philosophy & in Medical Ethics

lars.johan@materstvedt.net

[scroll down]
LECTURES, INVITED SPEAKER (100+)

[some not listed]

____________________________________________________________________________________________________________


«Dødshjelp: Bør retten til å leve suppleres med en rett til å dø når man vil?». Human-Etisk Forbund, Bærum lokallag. 27.10.2022.

306835925_2072232829652350_1254697467558630372_n«Dødshjelp og livshjelp». På kurs for leger i spesialisering i onkologi: Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient, ved
RegUt. St. Olavs hospital, 13.6.2022.

Skjermbilde 2022-06-17 kl. 15.20.07


«
'Dødshjelp' og selvbestemmelse: en etisk analyse». Vitenskapsteoretisk forum, NTNU, 31.5.2022.

«Min kropp, mitt liv», sies det. Selvbestemmelsesretten er ofte besunget i vår vestlige kultur. Men denne retten har klare begrensninger. Du må ha fylt 25 før du kan sterilisere deg, og du kan ikke selge en nyre eller andre organer. Helsepersonell kan med loven i hånd tvangsbehandle deg dersom du ender opp på akutten og helsehjelpen er såkalt påtrengende nødvendig; det hjelper ikke å protestere, og det har ingen betydning at du er samtykkekompetent. Og det er forbudt å være gift med flere personer. En 18-åring kan stemme ved valg og dø for Norge i kriger på fremmed jord, men får ikke lov til å kjøpe sprit på Vinmonopolet. Så mye for «retten til å bestemme over egen kropp» …

Bør man kunne bestemme over egen død? Det kan vi allerede. Vi kan si nei til livsforlengde behandling og slik dø tidligere. Og det er ikke straffbart å forsøke å ta sitt eget liv. Men det er straffbart for andre å hjelpe deg til å begå selvmord, eller ta livet av deg dersom du ønsker det. Burde man ha rett til slike former for assistanse? Dersom selvbestemmelse er det moralske aksiom man legger til grunn, vil alle kriterier for eller begrensninger av slik dødshjelp være illegitime og moralsk forkastelige. Det eneste moralsk forsvarlige er da å la alle som ønsker det få tilgang til dødshjelp, helt uavhengig av hvilke grunner de har for å ønske døden. I 2020 vedtok den tyske konstitusjonelle domstolen Bundesverfassungsgericht at det strider mot grunnloven å forby assistert selvmord. Samtidig avvises enhver regulering av assistert selvmord; tvert imot fremhever domstolen at individets rett til selvbestemmelse «er i særdeleshet ikke begrenset til tilfeller av alvorlig eller uhelbredelig sykdom, ei heller begrenset til bestemte stadier i livet». På den annen side vil noen hevde at det er selve det å ta liv som er moralsk forkastelig, om det er aldri så frivillig, og at straffelovens forbud mot dødshjelp må opprettholdes. Altså at man må fortsette å sette foten ned for en slik type selvbestemmelse.

Foredraget tar først for seg sentrale begreper og definisjoner i feltet, forankret i klinisk praksis og lovgivning. Internasjonalt er «dødshjelp» en paraplybetegnelse for to fenomen: eutanasi og assistert selvmord. Deretter analyseres og drøftes dødshjelp ved hjelp av ulike teorier og prinsipper innen normativ etikk.

Skjermbilde 2022-05-18 kl. 17.44.36
«Eutanasi og assistert selvmord: status i verden i 2020». Regional samling for palliative team/sentra i Helseregion Sør-Øst. Arrangør:
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst, Kreftklinikken. Gardermoen, 16.1.2020.

Skjermbilde 2020-01-08 kl. 18.02.06


«Etikk ved tilbaketrekking av behandling/ behandling ved livets slutt». Klinikkseminar,
Nevroklinikken, St. Olavs hospital. Tema: Overbehandling. Faglige og etiske utfordringer. Trondheim, 29.11.2019.

Skjermbilde 2019-12-02 kl. 02.03.24


«
Lindrende sedering er ikke 'dødshjelp'». Landskonferanse i palliasjon. Gardermoen, 14.6.2019.

Skjermbilde 2019-02-20 kl. 16.17.39«
Hvorfor medisin trenger filosofi – og omvendt». Det etiske alvoret. Symposium i anledning 100-årsdagen for Knut Erik Tranøys fødsel. Universitetet i Oslo, 31.1.2019, 13:00-20:30, Rom 652, Georg Morgenstiernes hus.

Skjermbilde 2018-12-30 kl. 12.39.14«Organdonasjon: Når døden tjener livet – kliniske og etiske problemstillinger». Med Johan-Arnt Hegvik. Vitenskapsteoretisk forum, NTNU. Trondheim, 4.12.2018.

Johan-Arnt Hegvik har i bortimot en mannsalder arbeidet med organdonasjon og hatt mange samtaler med pårørende der donasjon har vært aktuelt. Hegvik er donoransvarlig lege ved St. Olavs hospital, der han til daglig er overlege ved Hovedintensiven. Han var medlem i et utvalg som utredet ny transplantasjonslov, og som i 2011 leverte NOUen «Når døden tjener livet». I dette foredraget gjennomgår Hegvik hva organdonasjon er og hvordan det foregår, bokstavelig talt fra start til slutt. I Norge kan organuttak gjøres når pasienten er erklært hjernedød, men i senere tid er det fremmet forslag om at organer bør kunne høstes, ikke bare ved hjernedød, men også ved hjertedød (hjertestans). Organdonasjon reiser både kompliserte kliniske og etiske problemstillinger. Hegvik har sammen med Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi og medisinsk etikk ved NTNU, skrevet artikkelen «Organdonasjon, elektiv ventilasjon og etikk» i Tidsskrift for Den norske legeforening. Materstvedt vil delta som «sparringpartner» under foredraget til Hegvik.

Skjermbilde 2018-11-21 kl. 23.46.26«
Ethical Issues in Physician Aid-in-Dying (PAD)». University of Glasgow, Crichton Campus, Dumfries, Scotland, UK. Tue 20 November 2018.

According to international convention, PAD includes euthanasia and physician-assisted suicide. Both are voluntary, requested forms of medicalised killings — in the former, a physician injects the patient with lethal drugs, whereas in the latter the patient self-administers such drugs. PAD looks very different depending on which normative ethical theory one takes as one’s point of departure. It is shown how various theories can be used to either reject or defend PAD. Furthermore, this lecture demonstrates that very many of the arguments for PAD would also justify the controversial practice called LAWER; i.e. medical murder.

DrPSUJ8XQAIsfi8 DsdHML_W0AAgiLcPart of https://beinghumanfestival.org Being Human is led by the School of Advanced Study, University of London in partnership with the Arts & Humanities Research Council and the British Academy.

Lysbilde1

Paneldeltaker, «Onsdagsdebatt: Retten til å dø». Sammen med lege Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk, Den norske legeforening, og lege Andreas Wahl Blomkvist, Sykehuset Østfold. Studentersamfundet, Trondheim, 24.10.2018. [Se og hør debatten her; bilder fra arrangementet her.]

Bilde1Participant and discussant in meeting: Cross-Party Group on End of Life Choices, Scottish Parliament, Edinburgh, Scotland, UK. November 28th, 2017.

Pasted Graphic


www.thestove.org & https://twitter.com/thestovies & https://nb-no.facebook.com/stovedumfriesPasted Graphic 1
Lars Johan presentation poster draft


«Eutanasi og legeassistert selvmord: utviklingen i Europa, USA og Canada – samt et blikk på Norge». Nordland legeforening, Medisinsk Filosofisk forum. Bodø, 31.8.2017.

Foredraget starter med definisjoner av
nøkkeltermene ‘eutanasi’ og ‘legeassistert selvmord’ slik disse forstås i Nederland og Belgia, inkludert i lovgivningen, noe som innebærer en avvisning av begrepsparet ‘aktiv og passiv dødshjelp’. Det blir vist til flere kliniske eksempler som illustrerer hvor radikale og liberale lovene i disse landene er. Det gis også en kort skisse av den legale situasjonen på verdensbasis, hvorpå utviklingstrender og statistikk presenteres; det blir i den forbindelse påpekt mulige videre utviklingstrekk. Foredraget inneholder også en drøfting av hva eutanasi ikke er; hverken medisinske mord (som det er to typer av) eller behandlingsbegrensning (ikke starte eller stoppe livsoppholdende behandling) har noe med eutanasi å gjøre. Det har heller ikke lindrende sedering i livets sluttfase, en behandling der pasienten kan ende opp bevisstløs og dø i den tilstanden. Hvilke pasientgrupper/sykdomstilstander som er dominerende (over 80% er kreftpasienter), aldersfordeling og hvorfor pasienter forespør eutanasi og legeassistert selvmord, blir kort kommentert. Det blir også vist til kvalitativ forskning rettet mot leger når det gjelder hvordan de opplever å utføre eutanasi – allmennleger står for over 90% av tilfellene. Foredraget avsluttes med noen bemerkninger om debatten og den politiske situasjonen i Norge, samt en kommentar til vitenskapelige funn om holdningene til norske leger og medisinstudenter.

Pasted Graphic Pasted Graphic

Facebook.«Fri vilje?» Sammen med Henrik Syse. Skepsisuka, NTNU, 8.3.2017.

Pasted Graphic 1 Pasted Graphic 2«Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» Arrangør: Bjørgvin kirkeakademi. Litteraturhuset Bergen, 22.2.2017.

Pasted Graphic
Pasted Graphic 2«Euthanasia and physician-assisted suicide: Developments in Europe, the USA, and Canada – what might the future hold?» Læknadagar 2017. Líknardráp og aðstoð við sjálfsvíg – verður það hlutverk íslenskra lækna? (Euthanasia and physician-assisted suicide: Will this be the task of Icelandic physicians?). Læknafélags Íslands (Icelandic Medical Association). HARPA, Reykjavik, Iceland, January 19, 2017.

Pasted Graphic

Lysbilde1

Lysbilde1«Behandlingsbegrensning – kliniske, etiske, juridiske og vitenskapsteoretiske aspekter». Grunnkurs III i geriatri. St. Olavs hospital, Trondheim, 24.11.2015.

Målgruppe: Leger under grenspesialisering i geriatri. Kursledelse: førsteamanuensis
Ingvild Saltvedt. avdelingssjef ved Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital og Olav Sletvold, professor II ved NTNU.

«
Behandlingsbegrensning» er et relativt nytt begrep, lansert av lege og professor i medisinsk etikk Reidun Førde. Det omfatter kliniske situasjoner som leger og sykepleiere står i daglig når deres pasienter er alvorlig syke eller dødende. Forelesningen nærmer seg begrepet ved først å trekke opp et skille mellom kurativ, livsforlengende og palliativ (lindrende) behandling. Deretter presenteres forskjellen mellom å ikke starte/holde tilbake («withholding») og å stoppe/trekke tilbake («withdrawing») behandling, og hvorfor dette er medisinske handlinger som er vesensforskjellige fra eutanasi både klinsk, etisk og juridisk (dette gjelder også i eutanasiens «hjemland» Nederland). Dernest vises hvilken rolle den etiske doktrinen om dobbel effekt (DDE) – hvis opphavsmann er middelalderfilosofen Thomas Aquinas – spiller ved behandlingsbegrensning. Samtidig gis det en vitenskapsteoretisk analyse og kritikk av forestillingen om at aggressiv symptomkontroll i livets sluttfase er «farlig» fordi den er livsforkortende; det påpekes at vi ikke kan føre medisinske bevis for en slik effekt, og at denne type symptomkontroll trolig tvert i mot ofte er livsforlengende. Påfølgende tema inkluderer: Nedsoving (kunstig koma) av pasienter i livets sluttfase, også kalt lindrende/terminal sedering (en ekstrem variant av behandlingsbegrensning); hva pasientrettighetsloven sier om døendes rettigheter; spørsmålet om hvem som kan regnes som «døende» i lovens forstand; hva som menes med «nytteløs» behandling og problemer forbundet med å definere begrepet; hva overbehandling er og hvorfor det skjer; og sluttelig helsepersonellovens bestemmelse om «påtrengende nødvendig» helsehjelp. I løpet av disse temaene reises også spørsmålet om prioritering innen helsetjenesten.

Pasted Graphic«The ethics of terminal sedation». 29th European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare: «Medicalisation». Organised by European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) and Bioethics Institute Ghent (BIG), Belgium, August 19-22, 2015.

Terminal sedation (TS) may be described as the most radical or extreme version of palliative sedation (PS). In its
new, 2014 guidelines on PS, the Norwegian Medical Association (NMA) provides the following definition: «By palliative sedation is meant pharmacological depression of the level of consciousness in order to alleviate suffering that cannot be relieved in any other way.» TS involves the deepest form of such pharmacological depression, and the patient is normally kept in a state of total unconsciousness until death occurs – hence I have in an article in Lancet Oncology in 2009, with Swiss physician and bioethicist Georg Bosshard as co-author, called TS «deep and continuous palliative sedation» (DCPS). In this lecture, I address three issues that make DCPS particularly challenging ethically and clinically: First, that it entails the destruction of patient autonomy; second, that the treatment strategy might have a life-shortening effect; and third, that the indication for DCPS is a controversial matter indeed. As regards the second issue, many guidelines on PS state that it should only be given to patients with a life expectancy of a few days or up to 1-2 weeks at most. However, the NMA states that PS «shall normally» be given only that close to death, and accordingly the treatment may be extended beyond the final phase – with an increased risk that the patient may die from complications or adverse effects associated with the treatment. When it comes to the grounds for initiating PS, the NMA hold that «mental symptoms alone are only in rare cases an indication for palliative sedation.» I discuss whether or not existential suffering may be considered as a mental «symptom».

Pasted Graphic Pasted Graphic 2 Pasted Graphic Pasted Graphic 1
ESPMH conference
on Facebook.«Palliative sedation (PS) at the end of life – revision of the Norwegian Medical Association's Guidelines»; von Hofacker S, Materstvedt LJ, Førde R. 14th World Congress of the EAPC, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2015.

Pasted Graphic

The guidelines can be downloaded for free here.

Lysbilde1«The ethics of non-treatment decisions (NTDs) and of aggressive symptom treatment».
Scandinavian Program in Perioperative Medicine and Management (PoMM), Trondheim, 16th April, 2015.

nn«Etikk, etisk teori, og helseetikk».
Klinisk etikkomité (KEK), Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, 16.2.2015.

Pasted Graphic


Pasted Graphic«Eutanasi og palliasjon».
Åpent møte om aktiv dødshjelp. Sosialistisk Ungdom, Trondheim, 11.11.2015.

12187915_1023176407722161_8426737592992133815_n«When the end of life suffering doesn’t match with any clinical diagnosis» («Cuando el sufrimiento al final de la vida no coincide con ningún diagnóstico clínico»). Barcelona, Spain, November 28-29th, 2014.

See
video from the conference.

WCare_141128_STD2.jpg
Uten navnEtisk egoisme – og altruisme. Effektiv Altruisme NTNU, Trondheim, 25. september 2014.

Lysbilde1Innlegg mot omskjæring av gutter. Human-Etisk Forbund, Trondheim, 12.6.2014.

Pasted Graphic

Øvrige paneldeltakere: Nikolaj Kahn, Det mosaiske trossamfunn, Trondheim; Geirmund Lykke, gruppeleder for KrF og kommunalråd, Trondheim; Mats Liland, talsperson for Stopp Omskjæring. Debattleder: Siri Beathe Gellein.

Lysbilde1


«Temamøte: Eutanasi». Trondheim, 7. mai 2014.

Pasted Graphic 1«Patient vs. doctor: the cases of euthanasia and non-treatment decisions (NTDs)». ICCEC 2014. Paris, France, April 24-26th, 2014.

Euthanasia – that is, drug-induced, medicalized killing by a doctor of a patient upon his voluntary and competent request – is legal according to statute in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. The Netherlands has practiced euthanasia since 1973; however, it was only formally legalized in 2002 when a new law entered into force. From that year onwards, not only do doctors have an exclusive right to perform euthanasia; patients have a corresponding right to ask for it. Still doctors are under no legal obligation to do so; they may opt out, and refer a patient to another doctor who might be willing to comply with the patient’s request. There is thus a right to ask for euthanasia but no right to get it. Yet in practice it happens that doctors experience pressure coming from both patients and their next of kin; after 2002, apparently some patients behave as if they do indeed have a right that euthanasia be performed. Besides being a practical-clinical conflict, this is to a large extent an ethical conflict as well: Doctors may be reluctant to kill the patient for moral reasons, the main argument being that it goes against everything they have been thought in medical school – i.e., that their role is to preserve life, not to take it. Seriously ill patients, on the other hand, may perceive life as of no value anymore, thus believing they are «better off dead» by means of euthanasia. Also in cases of non-treatment decisions (NTDs) – that is, withholding or withdrawing life-sustaining treatment – there is potential for conflicts. It is at the discretion of a doctor to determine whether there is indication for treatment. For example, he might see, or judge, treatment in a particular case as futile. But the patient might disagree violently and may, in contradistinction to in euthanasia, value life so highly that he thinks he is clearly «better off alive» no matter how small chances are that e.g. resuscitation following cardiac arrest would be successful. Accordingly, some (like patients with advanced metastatic cancer) do want futile treatment – even though there is no right to such. «Futility» is a notoriously difficult concept both clinically an ethically, notwithstanding the fact that occasionally there are clear-cut, paradigmatic instances of what it would mean. These kinds of conflicts are regularly framed in terms of patient autonomy. The present paper is equally focussed on doctor autonomy, an issue that has been given much less attention than it deserves.

Pasted Graphic


Pasted Graphic 1Excenteraften: «Eutanasi». Trondheim, 15. januar 2014.

Se
bilder fra arrangementet/kvelden.

Pasted Graphic


Pasted Graphic 1«Attitudes towards, and wishes for, euthanasia in advanced cancer patients». Workshop: Wish To Hasten Death (WTHD): a clinical vision of a new-old syndrome? WeCare: Sponsored Chair on End of Life. Universitat Internacional de Catalunya, Institut Català d'Oncologia, ÀLTIMA. Barcelona, Spain, November 29-30th, 2013.

See
video-summary of this1st International Workshop on End of Life Care.

Pasted Graphic


Pasted Graphic 8, Pasted Graphic 1«Euthanasia and physician-assisted suicide». Nordic Ethics seminar. For medlemmer av de etiske rådene i legeforeningene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Arrangert av Rådet for legeetikk, Den norske legeforening. Raddison Blu Royal Hotel, Bryggen, Bergen, August 28-30th, 2013.

Pasted Graphic«Euthanasia is never ‘passive’. Inappropriate definitions may make moral problems more complicated». Session: Medical ethics. XXIII World Congress of Philosophy.

Pasted Graphic«Dødshjelp – Hvor går grensene?» Akademisk Vorspiel. Det Norske Studentersamfund, Oslo, 19.4.2013.

Lysbilde1


«Att begränsa och avsluta livsförlängande behandling – kliniska och etiska aspekter». Stockholms Sjukhem, Stockholm, 19.11.2012.

Slide1


«Behandlingsbegrensning og avslutning av livsforlengende behandling – kliniske og etiske aspekter». Temakveld for leger innen onkologi, palliasjon, tilsynsleger, leger på sengepost med kreftpasienter og palliative sykepleiere. Legemiddelfirmaet Mundipharma. Hotel Continental, Oslo, 25.9.2012.

I 2009 utga Helsedirektoratet Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Revidert 2013:
Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. Foredraget tar utgangspunkt i denne, og drøfter: Hvordan skille behandlingsbegrensning fra såkalt «dødshjelp». Er det en vesentlig forskjell på å ikke starte og å avslutte behandling? Har avansert symptomkontroll med sterke medisiner livsforkortende effekt? Retten til å nekte livsforlengende behandling. Hva er en «døende» pasient? Behandlingsbegrensning i lys av prioriteringsdebatten innen helsevesenet. Hva betyr det at en behandling er «nytteløs»? Bør alle ha et livstestament?

Pasted Graphic 2


Invitasjon til temakveld 25 september Pasted Graphic«Hva er etikk, og hva er medisinsk og helsefaglig etikk?» Tannhelse Rogaland. Personellmøte, Hotel Residence, Sandnes, 12.-13.9.2012.

Tannhelse_personellmøte_velkommen_ORIG


«Palliative care ethics: combining palliation and assisted dying?» Patients’ wishes in regard to their life’s end: moral understandings of the 'wish to die' and ethical implications. Basel, Switzerland, 1-2 June 2012.

Lysbilde1Download
conference flyer (PDF).
Arranged by
Institute for Biomedical Ethics (IBMB), University of Basel, and IMGWF, Lübeck, Germany.

Pasted Graphic gchihejc


Pasted Graphic 2 Pasted Graphic 3


Pasted Graphic 5«Noen filosofers syn på menneskets natur – og om vi har fri vilje». FANT – Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondheim, 23.3.2012. Sammen med biologen professor Trond Amundsen, NTNU. (Se program for våren 2012.)

Uten navnm«Kan palliasjon og eutanasi forenes?» Fredagsmøte for leger, Stavanger Universitetssjukehus, 9.3.2012.

Innen palliativ behandling er eutanasi – at en lege intensjonalt dreper en pasient ved injeksjon/infusjon av medisiner, på pasientens kompetente og frivillige forespørsel – svært kontroversielt. Temaet er blitt påtrengende i Belgia, hvor man nå utfører eutanasi (
ny lov i 2002) ved flere palliative avdelinger, som et medisinsk «ekstratilbud». Forelesningen diskuterer hvorvidt en slik praksis kan forsvares klinisk og etisk. Det presenteres også vitenskapelige funn hva gjelder pasienters grunner for å be om eutanasi, og kvalitativ forskning som dokumenterer hvordan leger opplever å utføre eutanasi kommenteres. Rettsutviklingen internasjonalt fra 1973 til 2010 berøres kort, med hovedvekt på utviklingen i Nederland, og med et sideblikk på mulighetene for lovendring i Storbritannia og Norge.

Pasted Graphic


Pasted Graphic 1«Er det uverdig å ha det vondt?» Barneortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim 2.1.2012.


Pasted Graphic«Behandlingsbegrensning – noen klinisk-etiske aspekter». Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital, Trondheim 1.12.2011.

Pasted Graphic 1«Når døden trekker ut. Er det ‘uetisk’ å vente lenge på hjernetamponade?» [When dying takes time: is it «unethical» to wait for brain death to occur?] Nasjonalt symposium om organdonasjon og transplantasjon 2011. Arrangert av Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD) og Stiftelsen Organdonasjon. Oslo 18.-19.11.2011.

Hva betyr det at en bestemt handling er «uetisk»? Foredraget presenterer først en skisse over hva etikk er, og gir deretter en kort gjennomgang av noen sentrale etiske teorier innen vestlig tenkning – teorier som delvis er motstridende, og som på ulike vis ligger til grunn når vi i dagliglivet og i yrkesmessig sammenheng kaller noe for rett eller galt. Flere av disse teoriene blir så brukt til å belyse det aktuelle spørsmålet om hjernetamponade.

Pasted Graphic 1Organdonasjon-logo-hvit_bg


Pasted Graphic 2

Kan også lastes ned
som App:

Pasted Graphic 1

Se denne reportasjen i VG 16.1.2011: «
Camilla (13) døde – men reddet fire liv».

preview_id-055016201101152pLG3e007IOG3UzjK227JPcB10020401011s_x-6dd769361e96e983ce9de4d9b1c2c6a6_mt-print_y-63fc79eaf47e98a1465477a380797c4a

Jeg skrev denne kommentaren til journalisten, som ble trykket i påfølgende VG Helg under «Respons»:

Sterkt og respektfullt
Gratulerer med flott reportasje om Camilla og organdonasjon – og så bra at den havnet på forsiden av VG Helg. Stillferdig og respektfullt skrevet, men med sterke inntrykk. Svært velformulert. Håper den har effekt, også.
Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi

Se den svært gode programserien om organdonasjon på TV2: «
Livet på vent».

Lysbilde1


«Filosofisk foredrag: Noen hovedtema i vestlig tenkning fra antikken til moderne tid». På samling for distriktssjefer i legemiddelfirmaet Mundipharma. Trondheim, 5.10.2011.

Foredraget berører bl.a. følgende tematikker: Filosofiens spede begynnelse – fra mytisk til logisk tenkning. Hvilken etikk er den rette? Er moral et spørsmål om fornuft eller følelser? Finnes det noe som objektivt sett er det gode liv, eller er alt subjektivt – er det kun snakk om smak og behag/subjektive preferanser? Bør vi ha absolutt råderett (selvbestemmelse) over livet, så lenge vi ikke skader andre? Utviklingen av demokratiet. Må vi tolerere de intolerante? Forholdet mellom ytringer og handlinger. Har vi fri vilje? Kan vi ha sikker viten – og i så fall om hva?


«Nasjonal veileder – noen problematiske aspekter». Regional fagdag for leger i palliasjon: Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende – med utgangspunkt i Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet. I regi av Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge. Trondheim, 29.9.2011.

Pasted Graphic«Meningen med selvmord». Filosofisk debatt sammen med professor Arne Johan Vetlesen og filosof Henning Herrestad. Organisasjonen LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Litteraturhuset, Oslo, 2.9.2011.

Pasted Graphic

Pasted Graphic 1

Pasted Graphic«How not to deal with requests for PAS or euthanasia». 12th EAPC Congress, Lisbon, Portugal, 21 May 2011.

Abstract: Research has demonstrated that patients request E/PAS for a number of reasons, and that a «request» is not always that. On the contrary, it may be an expression of something else. Hence there exist various strategies for dealing with patients who air thoughts about wanting to die, including treatment of depression and psycho-social support. Together these may be coined «negative» responses since they all attempt to avoid premature death. This presentation addresses none of these; instead, it deals with the «positive», or affirmative, response that consists in complying with a request. The performing of E/PAS is now an option within certain palliative care services in Belgium – called the «integral» model. This model is rejected, both clinically and ethically. Furthermore, the idea of «palliative futility» upon which it is based is shown to be devoid of meaning. In countries where E and/or PAS is legal, palliative care providers should refrain from engaging in these activities if they are to remain true to the practice and values of palliative care.

Pasted Graphic«Hjelp til å dø, og hjelp til døende – kliniske, etiske og juridiske aspekter». Morgenmøte for leger, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim, 16.12.2010.


«Kan vi ha sikker viten?» Campusbesøk for videregående skoler i Trondheim. NTNU, Dragvoll, 3.12.2010.


«Eutanasi, behandlingsbegrensning og nytteløs behandling». Årsmøte, Norsk geriatrisk forening, Oslo, 4.11.2010.

unknown


«Organdonasjon. Etiske problemstillinger». Invitert foreleser og seminarleder. Heldagsmøte for leger, sykepleiere og transplantasjonskoordinatorer, NOROD, Klækken hotell, Hønefoss, 2.11.2010.


«Selvbestemmelse og menneskeverd. Autonomi sett i moralsk og praktisk perspektiv». Høstseminar, organisasjonen Menneskeverd, Oslo 21.10.2010.«Kan palliasjon og eutanasi forenes?».
11. landskonferanse om utfordringer ved livets slutt: Å krysse grenser. Norsk Palliativ Forening og Norsk forening for palliativ medisin. Grieghallen, Bergen, 15.-17.9.2010.

Last ned foredraget, og andre foredrag på konferansen,
her.


(Maleri på konferansebrosjyren, «Underveis» av
Helge Bøe)«Eutanasi (dødshjelp) og selvbestemmelse». Åpen dag på Dragvoll 1. september 2010.Tema «Kropp og sjel». Auditorium D 10, 11.00-11.45. NTNUs 100 års-jubileum.
Les
reportasje om forelesningen i Universitetsavisa.
«Erfaringer fra land som har legalisert eutanasi og assistert selvmord». Schjelderupseminaret: Hvordan møte alvorlig syke mennesker? Livshjelp – dødshjelp. Nansenskolen, Lillehammer 9.-10.6.2010.

Pasted Graphic 1«Vin & Viten: Med plikt til å dø?». Sammen med professor Stein Kaasa. Kunnskapsbyen, NTNU, 24.2.2010.

Pasted Graphic

«Palliativ sedering, eutanasi och existentiellt lidande». Symposiet Palliativ sedering: Vet vi vad vi gör? Gör vi vad vi bör? Riksstämman, Stockholm 25.-27. november 2009.

Anledningen till detta symposium är att Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har justerat sina riktlinjer för palliativ sedering från 2003. Riktlinjerna har framförallt blivit anpassade till de värderingar som låg till grund för riktlinjerna för avslutandet av livsuppehållande behandling som kom år 2007.
Under symposiet kommer vi bl a att diskutera:
- Kan man skilja på fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande?
- Under vilka villkor bör man erbjuda palliativ sedering?
- Vem bör avgöra om lidandet är outhärdligt?
- Vem bör bestämma om och när palliativ sedering ska erbjudas?
- Bör man göra skillnad på beslutskapla och icke beslutskapla patienter?
- Bör man alltid pröva intermittent palliativ sedering före kontinuerlig?
- Kan avslutandet av vätske- och näringstillförsel påskynda dödsprocessen?
Mot bakgrund av diskussionen av dessa frågor kommer vi att presentera etikdelegationens nya riktlinjer.«Hva er medisinsk etikk?» [What is medical ethics?] Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, 21.10.2009.

Pasted Graphic«Euthanasia – definitions and current practice». 4th International Conference on Palliative Care. Palliative care: Treatment, research and organisational issues in a multidisciplinary perspective, Trondheim 15.-16.10.2009.

Pasted Graphic
www.ntnu.edu/prc
Pasted Graphic
Conference held at
Øya helsehus:

«Eutanasi – definisjoner, empiri og noen argumenter for og mot». Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo, 1.10.2009.
«Deep and permanent sedation until death: ethical challenges». Topical Seminar: Is palliative sedation an option for intractable pain – therapeutic and ethical aspects. The European Federation of Chapters of the International Association for the Study of Pain (EFIC) 6th triennial congress, «Pain in Europe VI», Lisbon, Portugal, 9-12 September 2009.

Abstract: In its most radical form, palliative sedation in given in such a way that the patient dies without regaining consciousness. This gives rise to a number of ethical issues, including: Is such radical sedation justified when the main indication is refractory psychological or existential suffering? Normally, deep and permanent sedation is thought to be a proportionate response in cases of intolerable pain and for other physical symptoms that are unresponsive to conventional therapies. But even then certain difficult issues remain: can the treatment be clearly distinguished form euthanasia? If yes, how? If no, why not? May euthanasia be seen as a preferable alternative to it? Even though the patient is alive when unconscious until death, has one not at least «killed» the person he used to be, as well as having destroyed his autonomy and taken away his quality of life? Tentative answers to all of these topics are presented.
«Etikk – grunnleggende begreper og tenkemåter». Internseminar i NOROD (Norsk ressursgruppe for organdonasjon). Holmen Fjordhotell, Asker, 4.-5.6.2009.


«The ethics of non-treatment decisions (NTDs)». Clinical decision making around ethics – exploring the difficulties. 11th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Vienna, Austria, 7-10 May 2009.
«Riktlinjer för palliativ sedering – europeiska och nordiska perspektiv». Workshop om palliativ sedering. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, den 5 maj 2009, Stockholm, Sverige.

Pasted Graphic Pasted Graphic 1«Behandlingsbegrensning og behandlingsavslutning. Medisinsk-etiske betraktninger». Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim, 22.4.2009.
«Eutanasi og assistert selvmord i internasjonalt perspektiv». Seminar, Norges kristelige legeforening. Stav gjestegård, Trondheim, 21.3.2009.

«
De fire prinsipper for helseetikk», og «Har gamle og syke en plikt til å dø?». Grunnkurs III i geriatri. Trondheim 1.-4.12.2008. Målgruppe: Leger under grenspesialisering i geriatri. Kurskomite: Professor Olav Sletvold (kursleder), universitetslektor Ingvild Saltvedt, postdoktor og fysioterapeut Jorunn Helbostad, Avdeling for geriatri, St. Olavs Hospital.


«Abortion and the value of life». Forelesning for 4. års medisinstudenter. Seminaret Fetal diagnostics and ethical implications, ved seksjonsoverlege, professor Sturla Eik-Nes, Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM), St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, 28.11.2008.


Pasted Graphic«Eutanasi i teori og praksis: holdningsundersøkelser og andre empiriske funn». Heldagsseminaret Etiske og juridiske utfordringer knyttet til eutanasi. Seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 17.11.2008.

«End of life care – definitoriske og etiske aspekter». Årsmøte, Forum for intensivmedisin. St. Olavs hospital, Trondheim, 6.11.2008. Inkludert mine kommentarer til Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende.«Forskning på dødshjelp: En begrepsmessig og metodologisk kritikk». Vitenskapsteoretisk forum, NTNU, 29.10.2008.


«Har gamle og syke en plikt til å dø?» Landskonferanse, Forum sykehjemsmedisin. Stavanger, 30.-31.8.2008. Se program.
«Euthanasia, palliative sedation and withholding and withdrawing life-prolonging treatment» («Eutanasia e suicidio assistito dal medico, astensione da/sospensione di trattamenti futili e ‘sedazione terminale’ in Norvegia»). Neonatal Medicine, Meyer Children Hospital (Ospedale Pediatrico Meyer), Firenze (Florence), Italy, 26 June 2008. Organised by Maria Serenella Pignotti, neonatologist and ethicist. Download programme in English or in Italian (click on it; located on this website).

Pasted Graphic«Euthanasia, patients’ rights and palliative sedation in Norway». Faculty of Law, Bologna University, Bologna, Italy, 25 June 2008. Presentation of my chap. on Scandinavia – see Publications, no. 65 – in Griffiths J, Weyers H, Adams M, eds. Euthanasia and Law in Europe. Oxford: Hart Publishing, 2008. Organised by Silvia Zullo, researcher and Carla Faralli, professor. Download programme. Listen to all presentations here.
«Euthanasia – what it is, what we know about it, and some arguments for and against». Aporetisk aften, Apeiron − Linjeforeninga for filosofi ved NTNU, 8.5.2008.«Behandlingsbegrensning i livets sluttfase – i lys av de fire prinsipper for helseetikk». Heldagsseminar, Kristiansund sykehus, 18.10.2007«Ethical considerations». Comment on: De Graeff A, Dean M. Palliative sedation therapy in the last weeks of life: a literature review and recommendations for standards. J Palliat Med 2007; 10: 67-85. In parallel session: Palliative sedation – an update. 10th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Budapest, Hungary, 7-9 June 2007.
«Tvang; paternalisme; rasjonalitet; autonomi – empirisk og moralsk; juss og etikk». Psykiatriveka, Trondheim 4.-8.9.2006.«Comment on: Bregje D et al. Comparing frequencies and predictors of end-of-life decisions in Europe and Australia». Palliative care and end-of-life decisions in six European countries. 3rd Research Forum of the European Association for Palliative Care (EAPC): 'Methodology for Palliative Care Research'. Stresa, Italy, 3-6 June, 2004.


«Justice» & «Autonomy». An updated research agenda on ethics in palliative care: starting from the four ‘principles' of health care ethics. 3rd Research Forum of the European Association for Palliative Care (EAPC): 'Methodology for Palliative Care Research'. Stresa, Italy, 3-6 June, 2004.


«Frail patients and the problem of paternalism (conducting clinical trials in palliative care)». 3rd Research Forum of the European Association for Palliative Care (EAPC): 'Methodology for Palliative Care Research'. Stresa, Italy, 3-6 June, 2004.
«Oppfatningen av tid i livets sluttfase». Juleseminar om «Tid», Filosofisk institutt, NTNU. 19.12.2003.«The International Observatory on End of Life Care – Ethics Programme». International Observatory on End of Life Care (IOELC), Institute for Health Research, Lancaster University, UK. 11 December 2003.«De fire prinsipper for helseetikk – med sideblikk på organdonasjon». Åpent seminar om medisinsk etikk og medisinsk forskningsetikk. Arrangert av Klinisk etikkutvalg, St. Olavs Hospital, og Program for anvendt etikk, NTNU. 4.12.2003. (Program for seminaret.)

Pasted GraphicKommentator. Konferansen Engelsk – elitenes nye latin eller uunnværlig redskap for fri kunnskapsutvikling? Arrangert av
Norsk språkråd og Globaliseringsprogrammet ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU. 27.11.2003.
«Aktiv dødshjelp – hva er det, hvordan praktiseres det, og hva vet vi om legenes og pasientenes syn?»; og «Lindrende sedering til døende – medisinsk-etiske betraktninger». Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag, og Førde sentralsjukehus, 25. og 26.9.2003. Arrangement under Forskingsdagane 19.-28.9.2003.

«Physician-assisted suicide for mental suffering in The Netherlands, in the light of 'the ideology of autonomy'». Psychology & Law. International, Interdisciplinary Conference 2003. Edinburgh, 7-12 July 2003.


«Are the ethics of palliative care culturally dependent?»; and, «Euthanasia and physician assisted suicide (report from Task Force)». 8th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). The Hauge, The Netherlands, 1-4 April, 2003. – (Congress website; go to Scientific Program, insert Materstvedt, mark off Autor Name, and click Search to view abstracts.)
«Fosterets moralske status». Kurs i fosterdiagnostikk og etikk for viderekomne medisinstudenter. Det medisinske fakultet, NTNU, 10.12.2002.


«The philosophical research: euthanasia and physician-assisted suicide in the light of the 'four principles' approach to health care ethics». Parallel session chaired by professor Kathleen Foley, New York, USA: Euthanasia and physician assisted suicide. Research in Palliative Care. 2nd Congress of the Research Network of the European Association for Palliative Care (EAPC). Lyon, France, 23-25 May 2002. (Abstract.)


«Aktiv dødshjelp: hva er det, hvordan praktiseres det – og hva vet vi om pasientenes syn?» Morgenmøte for leger fra alle sykehusavdelinger og fra distriktshelsetjenesten. Nordlandssykehuset, Bodø. 22.4.2002.«Etikk i livets sluttfase». Avansert symptomkontroll hos kreftpasienter. Kurs for leger som behandler kreftpasienter. Arrangører: Tverrfaglig smertesenter, Anestesiavdelingen og Seksjon lindrende behandling Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim. 19.2.2002.


«Håp, meningsløshet og eksistensielle spørsmål hos alvorlig syke med kort forventet levetid». Pilotprosjekt: Kurs i palliativ medisin, medisinsk etikk og kommunikasjon (for sisteårs medisinstudenter). Det medisinske fakultet, NTNU. 12.1.2002.


«Kan mennesker leve uten håp? Kan det 'håpløse' liv være et godt liv?» Den 7. nettverkskonferansen om selvmordsforebygging i Helseregion Midt-Norge. Trondheim, 10.10.2001.


«Etik». Diskussion mellem panel og auditorium. Skandinavisk Møde om Søvnapnø, Non-Invasiv Ventilation og Hjemmerespiratorbehandling. Panuminstituttet, København, Danmark. Respirationscenter Vest og Respirationscenter Øst. 15.9.2001.


«Eutanasispørsmålet – i lys av de fire prinsipper for helseetikk». Norsk Palliativ Forening, 8. landskonferanse, Sandefjord, 29.-31.8.2001.
«Er høsting av stamceller fra aborterte fostre etisk forsvarlig?» Seminar om bioetikk. NTNUs program for tverrfaglig forskning. 4.5.2001
.


«Clinician as gateway to patient enrollment in clinical research». Parallel session on research: ethical dilemmas in palliative research. 7th Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC). Palermo, Sicily, Italy, 1-5 April 2001.
«Hjelp til å dø eller hjelp til døende?» Morgenmøte, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim. 15.1.2001.


«'Help in dying' vs. 'helping the dying': a proposal regarding categorization». Lecture. Research and Development in Palliative Care. 1st Congress of the Research Network of the European Association for Palliative Care – EAPC Onlus. Berlin, Germany, 7-9 December 2000. (Abstract.)
«Hvor går grensene mellom medisin og filosofi?» Kurset Etikk i kommunikasjon og praksis. Ved universitetslektor Jørgen Urnes, Institutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU, 24.-25.11.2000.


«Fire modeller av lege-pasientforholdet». For medisinstudenter i stadium I A. Kurset Livsfaser: Aldring, døden, de eldres situasjon og palliativ medisin. Ved professor Olav Sletvold, 28.-29.09.2000.